Praktické cvičenia LS, roč.2, IMUNOLÓGIA

Praktické cvičenia z imunológie, podľa rozvrhu

Ústav mikrobiológie a imunológie JLF UK, Edukačné centrum, Malá Hora 4B, 3. posch.

akademický rok:2016/2017 semester letný, 2. ročník,

študijný odbor:  Všeobecné lekárstvo

Téma

Úvod, bezpečnosť práce v

laboratóriu,organizácia výučby

Bunky imunitného systému,

separácia,  identifikácia

Nešpecifická imunita – fagocytóza

Lyzozým, komplement,

baktericídna aktivita séra

Sérologické reakcie

Nové metódy v imunologickej

diagnostike - ELISA , WB

Dôkaz špecifickej bunkovej

imunity, kožný test, IGRA

Imunodeficitné stavy

Voľné

Veľkonočný pondelok

Imunodeficitné stavy

Test

Autoimunita

Vakcinačná imunológia

Autoimunita/Vakcinačnáimunológia

    Kazuistiky (samoštúdium)

Konzultácie, prezentácia seminárov

Náhrada, Predtermíny

 

 Účasť na praktických cvičeniach je povinná. Na praktiká nie je potrebné nosiť plášť ani prezúvky.

Odporúčané materiály:

  1. Príručka na praktické cvičenia z mikrobiológie, Slobodníková a kol., 2010
  2. MEFANETSylaby – Praktické cvičenie z mikrobiológie – stránka UMI JLF UK
  3. Parazitológia – Nováková, Kubičková, Ondriska., 2006
  4. Vakcinológia nielen pre medikov – Nováková, Oleár, Klement (Laboratórna diagnostika vakcináciou preventabilných infekcií, imunologické prehľady),2008

 !!! Účasť na cvičeniach pre študentov jednotlivých krúžkov je možná len v termíne uvedenom v rozvrhu pre daný krúžok !!!

 V Martine 06.02.2017            

Doc.MUDr. Elena Nováková, PhD.,

Vedúca Ústavu mikrobiológie a imunológie JLF UK