Smernice 2007

Platné

Smernica na zabezpečenie ochrany zvierat počas prepravy
Smernica o používaní grafických symbolov

 

Neplatné

Smernica o cestovných náhradách poskytovaných pri domácich a zahraničných pracovných cestách

Zrušená vnútorným predpisom č. 17/2011 dňa 3. októbra 2011